Slovníček HR pojmů, se kterými se můžete v praxi setkat

Nejspíš jste si všimli, že HR běžně přejímá výrazy z cizích řečí. Ty navíc často zdomácní. Buď proto, že je velmi těžké hledat jednoslovný překlad, nebo proto, že je používají personalisté či šéfové z velkých firem. Je těžké se v tom vyznat, když v oboru teprve začínáte. Dali jsme dohromady obsáhlý slovníček HR pojmů z různých oblastí a věříme, že se vám bude hodit.

Slovník HR pojmů

Obsah článku Slovníček HR pojmů, se kterými se můžete v praxi setkat:

Názvy různých HR pozic a náplň jejich práce

Stejně jako v každém jiném oboru i tady platí, že náplň práce pozic se může v různých firmách trochu lišit. Tohle je ale základní přehled, který vám pomůže se v jednotlivých HR pozicích zorientovat. Podle potřeb různých společností vznikají i další specializace personalistů. Níže najdete ty nejběžnější.

HR byznys partner – Kompletně zastřešuje všechny HR procesy. Úzce spolupracuje s vedením společnosti, kde je jeho úkolem prezentovat aktuální personální témata, strategie a získat finance na jejich realizaci. Má rovněž odpovědnost za chod náboru, firemní vzdělávání či hodnocení a odměňování lidí.

HR manažer / personální ředitel – Ve stručnosti zajišťuje a řídí personální politiku firmy. Je zodpovědný za přípravu personální strategie, schvaluje strategii pro nábor, firemní vzdělávání a odměňování lidí. Někdy se označuje i jako Chief Human Resources Offficer (CHRO).

HR generalista – Má ve firmě na starost všechny personální aktivity od A do Z. Od náboru přes firemní vzdělávání, nastavení odměňování a interní komunikace až ke správě rozpočtu, přípravě strategií a reportování výsledků nadřízeným.

HR specialista – Odborník na konkrétní HR oblast, např. nábor, vzdělávání, odměňování, reporting apod.

Headhunter – Odborník, který se specializuje na hledání talentů. Měl by se dokázat vcítit do lidí, odhadnout je a zároveň perfektně komunikovat. Postupně si buduje síť kontaktů. Firmy často využívají externí headhuntery, kteří by jim měli být schopní nabídnout ideální kandidáty pro danou pozici.

Recruiter – Specialista, který se zaměřuje hlavně na nábor nových zaměstnanců. Jeho pozice může být dále rozdělená podle toho, jaké pozice člověk nabírá, třeba IT recruiter.

L&D specialista / T&D specialista – HR odborníci, kteří se zaměřují na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Zkratky v názvu pochází ze zkrácení anglických výrazů Learning & Development a Training & Development.

People & culture specialista – Specialista přes firemní kulturu. Využívají je především větší nadnárodní společnosti. Tito zaměstnanci mají na starost zajištění jednotné kultury napříč všemi odděleními a pobočkami firmy. Často se starají také o firemní akce.

Happiness manager – Stará se ve firmách o to, aby byli lidé v práci spokojení. Pomáhá řešit spory mezi lidmi, hledá cesty, jak ve firmě zpříjemňovat atmosféru, pomáhá s organizací akcí, zprostředkovává informace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem i naopak.

Comp&Ben specialista – Označení pozice, která vychází z anglických slov Compensation & Benefits, tedy nastavení odměňování a benefitů ve firmě. Někdy tyhle pravomoce spadají do náplně jiných HR pozic, ale ve větších firmách jsou i pozice, které se věnují čistě této oblasti.

Diversity & inclusion manager – Odborník zodpovědný za vytváření a následnou implementaci strategií na podporu rozmanitosti v rámci organizace. Významnou součástí role je propagace a rozvoj školicích programů, které mají zlepšit porozumění zaměstnancům v otázkách začlenění všech zaměstnanců do kolektivu.

Hiring manager – Manažer mimo HR, který má odpovědnost za nábor do svého týmu. Měl by být od začátku součástí výběrového řízení. Spolupracuje s recruiterem už při přípravě inzerátu, následně při výběru kandidátů a účastní se i pohovorů.

Cizí výrazy, které můžete potkat při náboru, nástupu i rozloučení s lidmi

Job descriptionPopis pracovní pozice. Když ho budete mít dobře sestavený, pomůže vám následně s přípravou inzerátů i se samotným náborem.

PreboardingObdobí, kdy končí nábor a máte vybraného nováčka, ale protože mu běží výpovědní lhůta, musíte na něj počkat, než nastoupí a začnete se zaškolením. Nejlepší je využít tohle období k představení týmu. Každopádně se doporučuje zůstat s nováčkem ve spojení, aby si v této době ještě nástup nerozmyslel nebo vás nevyměnil za konkurenční nabídku.

OnboardingNástupní proces, který zahrnuje zaškolení a adaptaci nováčka. Trvá obvykle od prvního dne v práci nejméně do konce zkušební doby nového člověka. Moderní HR ale onboarding vnímá jako celý první rok v nové práci.

Skills-based hiring – Způsob náboru, který se zaměřuje na schopnosti kandidátů. Předchozí pracovní zkušenosti a dosažené vzdělání při této náborové technice hrají pouze minimální nebo nehrají vůbec žádnou roli.

The Great Resignation – V doslovném překladu velká rezignace zaměstnanců, kteří z firem začínají odcházet ve velkém. Je to nepříjemný trend, který spustila celosvětová pandemie. Zaměstnanci stále častěji přehodnocují svou kariéru, chtějí změnu a podávají výpovědi. A to i v případě, že zatím nemají nové místo.

Ghosting – Tento pojem se týká některých náborářů a označuje jejich nepříjemné chování vůči kandidátům. Občas se stane, že člověk absolvuje první kolo pohovoru a následně s ním firma přestane komunikovat. V horším případě kandidát projde celým výběrovým řízením, dostane od náboráře pozitivní zprávu, že o něj má firma zájem, ale pak už se nikdo neozve. Tomuto nešvaru by se měli samozřejmě personalisté vyhýbat.

Buddy – Kamarád, parťák či průvodce nového zaměstnance, kterého čeká zaškolení v novém prostředí. Firmě může buddy významně pomoct s adaptačním procesem nováčků a snížit procento odchodů ve zkušební době.

Culture fit – Jistá kompatibilita a chemie mezi firmou a kandidátem. Například když náborový tým vyhodnotí, že se uchazeč k nim do firmy hodí. Ale i opačně, osobní pocit kandidáta, do jaké míry je mu blízká firemní kultura společnosti, kam se hlásí nebo kam zvažuje, že pošle životopis.

Employer branding – Značka zaměstnavatele a pověst, která zaměstnavatele provází. Pojem zahrnuje zkušenost lidí s firmou, její hodnoty a vize i to, jak se zaměstnavatel chová, co o sobě říká a jak pracuje se zaměstnanci a zákazníky.

HR marketing – Marketing, ale v oblasti personalistiky. Využívá různé marketingové nástroje i kanály ke komunikaci s budoucími, stávajícími i bývalými zaměstnanci. Employer branding často využívá HR marketing k budování dobrého jména firmy.

Zaměstnávání expatů – Jde o zaměstnávání cizinců v ČR. Podle toho, odkud cizinec pochází, se mění i pravidla, jak správně spolupráci nastavit, a o tom byste měli mít přehled, pokud se vás tohle téma týká. Jedná se o složité téma, které zahrnuje i právní a daňové aspekty, a doporučujeme ho vždy konzultovat s odborníkem.

Candidate experience – Pocit a zážitek, který si kandidát odnáší z náborového procesu firmy nezávisle na tom, zda je nakonec přijat, nebo ne. Personalista spolu s manažerem by se samozřejmě měli snažit, aby byl zážitek z náboru vesměs pozitivní, aby si kandidáti neodnesli špatné zkušenosti, či dokonce trauma.

Anti-bias přístup – Vědomá práce s předsudky, se kterými se může personalista potýkat například při náboru i celkově při práci s lidmi. Je to tedy přístup, při kterém se snažíte vyhnout síle prvního dojmu, haló efektu apod.

Relocation package – Je to nabídka společnosti na pokrytí nákladů, případně zajištění předem dohodnutých podmínek při přesunu stávajících zaměstnanců nebo při přestěhování nového zaměstnance. Relokační balíčky se liší podle velikosti firmy, záleží i na interním přístupu ke stěhování zaměstnanců a jeho četnosti.

Offboarding – Proces ukončení pracovního poměru, včetně administrativy a praktických věcí jako předání práce, naplánování výstupního rozhovoru, spolupráce s manažerem, vrácení firemního majetku apod.

Outplacement – Řízený proces ukončení pracovního poměru, který obsahuje i celou řadu poradenských služeb pro odcházející zaměstnance.

Práce na dálku a její různé formy

Home office – Tento výraz už zná po pandemii asi každý, ale pro jistotu: jde o režim, kdy zaměstnanec pracuje z domova. Zajímavé je, že si označení vymysleli Češi, ačkoliv je název anglický. V zahraničí se pro označení práce z domova používá výraz Work from home.

Remote work – Jde o práci na dálku. Zaměstnanec může pracovat z domu, z kavárny, případně z parku. A pokud to daná společnost umožňuje, tak klidně i ze zahraničí.

Hybridní model práce – Specifická spolupráce, při které lidé pracují část týdne z kanceláře a část na dálku. Případně může zahrnovat i nastavení, kdy část lidí pracuje z kanceláří a část funguje dlouhodobě na dálku.

Cizí slova, která na vás vyskočí, když řešíte firemní vzdělávání

Hybridní vzděláváníKombinace různých přístupů vzdělávání, nejčastěji online i offline. Zaměstnanci můžou mít například v průběhu roku k dispozici videokurzy a jednou ročně mohou navštívit i některou z konferencí, pokud mají zájem. Záleží na konkrétním nastavení dané firmy.

Shadowing – V doslovném překladu stínování. Jde ale o učení se nápodobou, kdy se junioři můžou interně učit pozorováním seniornějších manažerů. Nejčastěji se tento přístup používá v kombinaci s teoretickým učením.

M-learning – Školení, které je optimalizované speciálně pro mobilní zařízení. Takže se zaměstnanci mohou učit klidně cestou do práce nebo z práce.

E-learning – Elektronický online vzdělávací systém. Typickým příkladem je online školení bezpečnosti práce nebo bezpečnostní školení pro řidiče.

Microlearning – Série krátkých kurzů na jedno téma. Běžně se tento formát využívá na sociálních sítích.

Mentoring a koučing – Využití zkušených lektorů či mentorů k předávání zkušeností. Firma může investovat do externích programů či specialistů, kteří přijdou školit přímo do firmy. Levnější alternativou mentoringu ale mohou být i online kurzy. Mentorem navíc může být i někdo interně.

Soft skills – V překladu jemné či měkké dovednosti. Jde o kompetence navázané na naši emoční inteligenci. Bývají součástí povahy lidí, a pokud na nich chce člověk pracovat, vyžaduje to opravdu hodně úsilí a nastavení nových vzorců v mozku. Příkladem jsou organizační či komunikační schopnosti, schopnost vedení týmu, empatie apod.

Hard skills – Specifické znalosti odborného charakteru. Člověk se je naučil například ve škole nebo na nějakém kurzu. Může jít třeba o řidičský průkaz, jazykové znalosti, znalost kódování, programování, orientace a znalost některých programů apod.

Networking – Cílené vytváření kontaktů a vztahů mezi lidmi ze stejného nebo i odlišného oboru. Tyto kontakty často personalisté navazují na offline akcích a konferencích a pomáhají jim se sdílením zkušeností, ale i získáváním doporučení na kandidáty apod.

Speciální jazyk, tzv. právničina

ŠvarcsystémZakázaná forma spolupráce, při níž práci, která by z povahy věci měla být vykonávána spíše zaměstnanci v pracovním poměru či na dohodu, vykonávají externisté či poskytovatelé služeb pracující na základě obchodní smlouvy. Společnost za ně nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Za švarcsystém ale hrozí firmě až milionové pokuty.

Whistleblowing – Možnost bezpečného oznámení protiprávního jednání zjištěného při výkonu pracovní činnosti. Aktuálně se u nás řeší, aby vešel v platnost zákon o whistleblowingu, který by whistleblowery (ty, kteří oznámí protiprávní jednání) chránil.

Zastřené zaměstnávání – Týká se zaměstnavatelů, kteří využívají personální agentury či nezávislé dodavatele. Zastřené zprostředkování zaměstnání je přesně definováno jako činnost spočívající v pronájmu pracovní síly, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání (tj. agenturní zaměstnávání). Za tuto nezákonnou formu spolupráce společnostem hrozí vysoké pokuty.

Méně známé výrazy, na které narazíte při péči o zaměstnance

Mindfulness – V doslovném překladu všímavost. Jde ale především o schopnost plně prožívat přítomný okamžik, zvládat vlastní emoce i nejrůznější myšlenky. S tréninkem této vyváženosti může pomoct třeba meditace a je to nástroj, jak personalisté, ale i zaměstnanci mohou pracovat se stresem a pracovním přetížením.

Well-being – Slovní spojení, které by se dalo vyjádřit jako osobní spokojenost a životní pohoda. Tento pojem ale zahrnuje hned několik rovin od zdraví až třeba k financím. Zaměstnavatel může výrazně přispět k celkovému well-beingu svých zaměstnanců.

Work-life balance – Rovnováha mezi osobním a pracovním životem. Zejména v dnešní době jde o nezbytnost, pokud chce člověk zůstat v práci spokojený, aktivní a chce se vyhnout celkovému vyčerpání a vyhoření.

Pojmy, na které byste si v práci měli dávat pozor

Šikana – Záměrné psychické nebo fyzické omezování až týrání jedince v kolektivu.

Kyberšikana – Šikana prostřednictvím elektronických médií, záměrné poškození vybraného člověka.

Mobbing – Různé formy znepříjemňování života na pracovišti, kdy se skupina obrátí proti jednotlivci.

Bossing – Nerovné zacházení a psychické pronásledování ze strany nadřízeného.

Stalking – Nevhodné chování, které se projevuje opakovaným sledováním určité osoby, nechtěnými kontakty, sbíráním informací o ní apod.

Kyberstalking – Speciální případ stalkingu, který se odehrává prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 
Sdílejte