Využíváte agentury či nezávislé dodavatele? Dejte si pozor na zastřené zprostředkování zaměstnání

Řadu zaměstnavatelů trápí nedostatek pracovních sil, a ti tak svou poptávku často směřují na agentury práce nebo nezávislé dodavatele. Pokud rovněž využíváte tyto třetí osoby, zbystřete. Od letošního srpna vám může inspekce práce za nezákonně nastavené vztahy s nimi uložit pokutu až do výše několika milionů korun.

Zastřené vzdělávání

Co to je zastřené zprostředkování zaměstnání?

Zastřené zprostředkování zaměstnání je definováno jako činnost spočívající v pronájmu pracovní síly, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání (tj. agenturní zaměstnávání). Vzhledem k jeho vysoké společenské nebezpečnosti a závažným dopadům do oblasti odvodových povinností zaměstnavatele v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a záloh na daň z příjmů je za něj možné uložit pokutu ve výši až 10 000 000 Kč, s minimální pokutou 50 000 Kč. Přestupek je v zákoně o zaměstnanosti již od roku 2017, nicméně z dosavadního znění nebylo zcela zřejmé, zda se jej mohl dopustit pouze zprostředkovatel zastřeného zaměstnání svým aktivním jednáním („dodavatel“), nebo rovněž uživatel („odběratel“). Tento stav se však změnil právě s účinností k 2. srpnu 2021, od kdy zákon výslovně umožňuje uložit pokutu i uživateli.

Jak ho poznat?

O zastřené zprostředkování zaměstnávání typicky jde v případech, kdy s agenturou práce nebyla uzavřena dohoda o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců, nebo v případech, kdy s tzv. dodavatelem byla uzavřena některá z obchodních smluv, např. (rámcová) smlouva o dílo, o poskytování služeb nebo smlouva o spolupráci, na základě které měl tzv. dodavatel nezávisle dodat sjednané dílo, služby atp., ale ve skutečnosti dodal pouze svoje zaměstnance, kteří pro zaměstnavatele vykonávají závislou práci.

Zprostředkovávat zaměstnance mohou dle zákona pouze agentury práce, které jsou držiteli příslušného povolení a splňují další zákonné podmínky.

Potřebujete základní přehled o právu v HR? Nachytřete se s našimi videokurzy pracovního práva pro manažery na Seduo.cz.

Mezi nezávislou činností a závislou prací je tenká hranice

Je však třeba připomenout, že zákon nezakazuje, aby zaměstnavatel svěřil zhotovení určitého díla nebo provedení služeb třetí osobě. Nicméně tato třetí osoba musí provádět dílo nebo poskytovat služby, byť prostřednictvím svých zaměstnanců, zcela nezávisle na zaměstnavateli/odběrateli. Hranice mezi nezávislou činností dodavatele a zastřenou závislou prací záleží na konkrétních okolnostech.

Pravděpodobnost, že se jedná o zastřené zprostředkování zaměstnání, zvyšují tyto znaky:

  • Zaměstnavatel poskytuje třetí osobě svoje pracovní nástroje a pomůcky.
  • Zaměstnavatel vyplácí třetí osobě mzdu ve stejných termínech jako svým zaměstnancům.
  • Zaměstnavatel uděluje třetí osobě pokyny a kontroluje provádění práce.
  • Zaměstnavatel rozvrhuje a eviduje pracovní dobu třetích osob.
  • Třetí osoby mají stejnou náplň práce jako kmenoví zaměstnanci.

Pokud některé z výše uvedených znaků připomínají činnost, kterou u vás vykonávají třetí osoby, popř. jejich zaměstnanci, doporučujeme důkladnou revizi smluvní dokumentace a tomu korespondující změny v praxi. Inspekce práce totiž při svých kontrolách posuzuje nejen vztah upravený formálně ve smlouvě, ale i jeho faktickou podobu v praxi, tedy jak vztah vnímají třetí osoby a jejich zaměstnanci.

Zkontrolujte si, zda vaše spolupracující agentura práce disponuje příslušným povolením na webu Úřadu práce ČR. Kromě toho doporučujeme také důkladnou revizi smluvní dokumentace s třetími osobami a tomu odpovídající praxi.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou právní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní právo.

 
Sdílejte