Ženy budou po zbytek roku pracovat „zadarmo“. Je tu den (ne)rovného odměňování 2023

Na středu 15. listopadu 2023 připadá v Evropské unii Den (ne)rovného odměňování. Připomíná, že od tohoto data až do 31. prosince pracují ženy oproti mužům statisticky vzato zdarma. Důvodem jsou stále přetrvávající velké rozdíly v odměňování žen a mužů.

Den rovného odměňování

Měsíc a půl neplacené práce kvůli diskriminaci, která dopadá na ženy, a to napříč odvětvími a evropskými zeměmi. To je důvod, proč EU symbolicky připomíná den, kdy „muži již mají vyděláno“, tedy v průměru si už vydělali částku, na kterou ženy musí pracovat až do konce roku. „Ženy i letos 15. 11. přestávají za svoji práci pobírat mzdu a dále do konce roku 2023 oproti mužům pracují zadarmo,“ přibližuje dlouhotrvající problém Evropská komise na svém oficiálním webu.

Ženy v EU vydělávají na stejný plat o 1,5 měsíce déle než muži

Průměrný hrubý hodinový výdělek žen v Evropské unii je dlouhodobě zhruba o 13 % nižší než u mužů. Tento rozdíl v odměňování (tzv. gender pay gap) se rovná rozdílu přibližně jednoho a půl měsíčního platu ročně.

Situace se v rámci jednotlivých států Unie liší a řada zemí zavedla svůj národní Den rovného odměňování (Equal Pay Day) v závislosti na aktuálních údajích o genderových rozdílech v odměňování. Tyto dny se připomínají na jaře, coby datum, kdy ženy teprve dohánějí mzdovou úroveň, na kterou jejich mužští kolegové dosáhli už ke konci předchozího roku.

„Větší disproporce mezi mzdami mužů a žen v ČR není dána jen rozdíly na srovnatelných pozicích, ale hlavně strukturou pozic, které ženy častěji zastávají. V souvislosti s péčí o děti a blízké, která na ženy v rodinách v drtivé většině případů dopadá, se mnohem méně často prosazují na lépe ohodnocených pozicích, o vrcholovém managementu nemluvě.“

Tomáš Ervín Dombrovský

datový analytik, LMC

Česko je horší než evropský průměr

Rozdíl v odměňování mužů a žen je v České republice dlouhodobě větší než průměr Evropské unie. „Letos musely ženy v Česku pracovat zhruba o 60 dnů déle než muži, aby dosáhly stejné roční odměny,“ uvádí organizace Business & Professional Women, která o problematice informuje na webu Equal Pay Day.cz.

Rozdíl se podle jejích dat výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 40–44 lety, kdy dosahuje až 23 %. To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují péči o rodinu více času na úkor svého zaměstnání. Rozdíl se mění také podle vzdělání, nejvyšší je u vysokoškolaček, kde jde o 24 %. Vůbec nejvyšší propast mezi pohlavími ve výši odměn je ve finančním sektoru, v němž se liší až o 39 %.

Stejná pozice za stejný plat? Tak schválně…

Podobně jako evropská i tuzemská data mluví také zjištění Platového nástroje Platy.cz, která umožňují sledovat výši mezd na konkrétních pozicích a v konkrétních regionech.

Chcete být fér? S Platovým nástrojem od Platy.cz získáte ta nejčerstvější data o mzdách pro širokou škálu pozic. Neohlížejte se na pohlaví a oceňte lidi podle jejich práce.

Například finanční manažerky z hlavního města si podle tohoto průzkumu vydělaly o celých 25,3 % méně než jejich kolegové. Obecně jsou v Praze rozdíly v průměrných mzdách mužů a žen nižší než v jiných částech republiky, přesto zde najdeme jednu jedinou výjimku, kdy ženy vydělávají o něco více peněz než muži na stejné pozici.

10 příkladů: Srovnání mezd žen a mužů na stejné pozici

 1. Administrativní pracovník: žena o 7,0 % méně než muž
 2. Finanční analytik: žena o 10,0 % méně než muž
 3. Finanční manažer: žena o 25,3 % méně než muž
 4. Grafický designér: žena o 9,0 % méně než muž
 5. IT tester: žena o 2,7 % více než muž
 6. Key Account Manager: žena o 7,8 % méně než muž
 7. Logistik: žena o 9,0 % méně než muž
 8. Osobní bankéř: žena o 2,6 % méně než muž
 9. Produktový manažer v IT: žena o 4,8 méně než muž
 10. Výzkumný a vědecký pracovník: žena o 16,1 % méně než muž

Data: Měsíční hrubé mzdy pro vybrané pozice v Praze, Platy.cz, 2023

Situace se liší nejen podle oborů, ale také v závislosti na regionu. Například nákupčí žena si v Praze vydělá „jen“ o 3 % méně než muž na stejné pozici. V Moravskoslezském kraji je tento rozdíl již 7,8 %, v Jihomoravském 11,8 %, ve Středočeském dokonce 13,8 % a na Zlínsku si žena nákupčí vydělá o celých 14,2 % méně.

Takřka všude, na všech pozicích ve všech regionech a ve všech oborech však platí (až na čestné výjimky): muži si za stejnou práci vydělají více než ženy.

Kdy budeme fér?

„Povinnost zaměstnavatelů zajistit rovné odměňování mezi muži a ženami a zamezit diskriminaci platí v ČR i na evropské úrovni již mnoho desítek let. Bohužel tento právní rámec není pro zajištění faktické rovnosti evidentně dostatečný.“

Petra Sochorová

Head of Employment & Compliance v advokátní kanceláři Noerr

Jak vysvětluje advokátka Petra Sochorová, odbornice na pracovní právo, ke snížení mzdové diskriminace žen by chtěla přispět evropská směrnice o transparentnosti odměňování. V platnost vstoupila v červnu 2023 a za svůj hlavní cíl má dosažení rovnosti mužů a žen v odměňování a narovnání gender pay gapu. Tento cíl je také součástí Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026 přijatého v prosinci 2022, který je jedním ze strategických dokumentů vlády ČR.

Evropská směrnice stanoví některá nová pravidla za účelem zlepšení stávající situace a zavádí další nové povinnosti pro zaměstnavatele, například:

 • povinnost zajistit zaměstnancům snadný přístup ke kritériím, která se používají ke stanovení odměn pracovníků, úrovní odměňování a postupu v odměňování pracovníků,
 • povinnost poskytnout zaměstnancům informace o průměrných úrovních odměňování rozdělených podle pohlaví,
 • povinnost poskytnout uchazeči o zaměstnání informace o výši předpokládané odměny ještě před pracovním pohovorem, tj. v inzerátu.

Zaměstnavatelé budou mít povinnost poskytnout mimo jiné informace o rozdílech a mediánech v odměňování žen a mužů, včetně doplňkových a pohyblivých složek. Tyto informace budou zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci poprvé poskytovat do 7. 6. 2027 a pak každý rok, zaměstnavatelé se 150–249 zaměstnanci od stejného termínu každé 3 roky, zaměstnavatelé se 100–149 zaměstnanci mají tuto povinnost splnit poprvé do 7. 6. 2031.

Směrnice se vztahuje na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru a zaměstnance v pracovněprávním vztahu, včetně uchazečů o zaměstnání. Zaměstnancům nesmí nikdo bránit, aby sdělovali informace o své odměně pro účely prosazování zásady stejné odměny.

V případě porušení povinností stanovených směrnicí budou zaměstnavatelé nuceni zaplatit sankci a nahradit oběti mzdové diskriminace náhradu rozdílu mzdy nebo kompenzaci nemajetkové újmy, přičemž by mělo platit obrácené důkazní břemeno. Jedná se tedy o obdobné principy, které platí již nyní v případech porušení zákazu diskriminace (nejen) v odměňování. Česká republika by měla směrnici zavést do praxe nejpozději v průběhu roku 2026.

 
Sdílejte