Právní poradna: Přehled, jak přestát krizi a udržet si svoje lidi

Současná situace a nouzový stav postavil firmy do situace, kterou neznají a nedalo se na ni připravit. Mnohdy je dohání do červených čísel a k hledání úspor. Co dělat, abyste se svými lidmi museli loučit jen minimálně a turbulentní dobu přestáli s co nejmenší újmou?

Úspory v době krize

Co jsou překážky v práci?

Pokud nemáte možnost lidem přidělovat práci dle pracovní smlouvy, a tyto překážky nezavinili samotní zaměstnanci, musíte jim vyplácet odpovídající náhradu mzdy a na vaší straně jakožto zaměstnavatele se jedná o tzv. překážky v práci.

Při těchto překážkách máte ale několik možností, kterými eliminujete ekonomické ztráty:

 • Pokud to je možné, zkuste převést zaměstnance na jinou práci (podle § 41 odst. 55 zákoníku práce). Jde to pouze v případě, že s tímto převedením budou souhlasit.
 • Pokud jste museli dočasně omezit odbyt výrobků nebo poptávku a vaši lidé nechodí do práce vůbec nebo jen na část pracovní doby, můžete jim doplácet náhradu mzdy za dobu, po kterou by za normálních okolností pracovali. Výhodou tohoto řešení je flexibilita, která umožní zachovat pracovněprávní vztahy a snížit po dobu překážky mzdové náklady zaměstnavatele. Působí-li u vás odborová organizace, může být výše náhrady stanovena dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Ale vždycky musí činit minimálně 60 % průměrného výdělku.

Co všechno vám během překážek může pomoci?

V téhle části vám poradíme, kde všude můžete ušetřit nebo požádat o pomoc. Konkrétně rozebereme:

 1. Příspěvky v době částečné nezaměstnanosti
 2. Nařízené čerpání dovolené a jeho podmínky
 3. Za jakých podmínek můžete snížit mzdy a o kolik
 4. Speciální úvěr z programu COVID II a kdy o něj můžete zažádat

1. Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Pomocnou ruku najdete na Úřadu práce. Ten poskytuje v případě částečné nezaměstnanosti příspěvek.

V jaké situaci musí zaměstnavatel být, aby na příspěvek dosáhl?
 • Není schopen přidělovat zaměstnancům práci ani v rozsahu 20 % stanovené týdenní pracovní doby nebo vyšším.
 • Musí zaměstnanci již v době podání žádosti poskytovat náhradu mzdy, přičemž od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce se zaváže poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku, a současněse v dohodě s příslušným úřadem práce o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku nerozváže pracovní poměr se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován.
Co musí ke své žádosti přiložit?
 • Dohodu s odborovou organizací nebo schválený vnitřní předpis (tedy jeden z dokumentů, které upravují výši poskytované náhrady mzdy)
 • Podrobný popis důvodů, na základě kterých žádá o příspěvek
 • Seznam opatření, která k řešení situace zavedlTaké seznam všech jeho provozoven, jichž se žádost týká
 • Popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti

Podle zákona o zaměstnanosti by příspěvek měl činit 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku. Může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti (nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu, pokud vláda svým nařízením nerozhodne jinak).

Které příspěvky na mzdy stát vyplácí?

Vláda nově schválila, aby stát vyplácel zaměstnavatelům dva příspěvky na mzdy:

 • Lidem v karanténě a na mzdy pracovníků uzavřených provozů poskytne 80 % náhrady mzdy, a to do 39 tisíc korun.
 • U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 % do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

2. Nařízení čerpání dovolené

Svým lidem také můžete nařídit, aby si vzali dovolenou, což se v současé situaci již děje v mnoha firmách. Podle zákoníku práce je ale zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené a její dobu musí písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Jak to s čerpáním dovolené a její délkou je, se podrobně dočtete například tady.

3. Snížení mezd

 • Pokud chcete mzdy snížit, vaše možnosti závisí na tom, jak jsou u vás mzdy stanoveny:Pokud je mzda stanovena v pracovní smlouvě, nelze ji ze strany zaměstnavatele jednostranně snížit (k tomu je třeba oboustranné dohody).
 • A pokud je stanovena mzdovým výměrem, je zaměstnavatel oprávněn mzdu snížit. Musí to ale zaměstnanci písemně oznámit (nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti).
 • Jednostranně můžete mzdu snížit i když je stanovena vnitřním předpisem. Vnitřní předpis ale musíte vydat písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy, ani být vydán se zpětnou účinností.Pamatujte ale, že při snižování mezd nesmí docházet k nerovnému zacházení a musí být dodrženy výše minimální a zaručené mzdy.

4. Úvěr z programu COVID II

Daší možnost nabízí nově spuštěný program COVID II. Díky němu může zaměstnavatel požádat o úvěr od komerčních bank, za který se zaručí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Tato banka mu navíc přispěje až milion korun na úhradu úroků.

Žádosti do programu COVID II se budou podávat kolově, první kolo bylo zahájeno 2. dubna a bylo na něj vyčleněno 1,5 mld. korun.

Pokud byste ještě měli jakékoli dotazy, existují skvělé právní poradny, kde se vám zdarma budou věnovat.

K čemu úvěr můžete využít?

Úvěry do patnácti milionů korun jsou určeny např. na pokrytí následujících nákladů:

Mzdové náklady

Nájmy

Platby za energie

Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

Nákupy surovin

A na co ho využít nelze?

Investiční výdaje

Refinancování jiných úvěrů

Ačkoliv tento dokument viděly oči několika právníků, LMC s. r. o. není advokátní kancelář. Tento dokument proto prosím chápejte jako informativní, s obecným charakterem, který nereflektuje vaše konkrétní požadavky nebo poměry. Nezamýšleli jsme ho jako právní poradenství, komplexní vyjádření zákona nebo návrh na řešení vašich individuálních požadavků, a proto neodpovídáme za soulad tohoto dokumentu s právními předpisy, ani za použití tohoto dokumentu jinak než v souladu s námi zamýšleným účelem. Pokud ve vaší společnosti řešíte ochranu osobních údajů, doporučujeme vám obrátit se na nezávislou právní kancelář a probrat s ní veškeré postupy tak, aby vyhovovaly přesně vašim účelům.

 
Sdílejte