Cizinecký zákon se změnil: 7 největších novinek v zaměstnávání cizinců

Během druhého pololetí roku 2023 došlo na poli cizineckého práva k mnoha významným změnám. Byly totiž přijaty hned 2 novely zákona, který nejvíce ovlivňuje možné (nejen pracovní) působení lidí z jiných zemí v České republice – řeč je o zákoně o pobytu cizinců.

Novela cizineckého zákona 2023

Spolu s advokátní kanceláří Havel & Partners vám přinášíme přehled nejvýraznějších změn, ke kterým v zákoně došlo vzhledem k červencové a zářijové novele zákona (konkrétně se jedná o zákon č. 173/2023 Sb. a 278/2023 Sb.). Pokud zaměstnáváte nebo plánujete začít zaměstnávat cizince, měli byste zpozornět, protože změny se vás mohou týkat více, než si myslíte.

1. Zaměstnanecké karty

Jestliže o práci ve vaší firmě projeví zájem občan třetí země, který se do ČR teprve chystá, je velmi pravděpodobné, že bude žádat o zaměstnaneckou kartu. Změny se v případě tohoto oprávnění dotkly dokumentů, které jsou nezbytné pro podání žádosti o něj.

Kromě současných dokumentů je od července potřeba doložit také doklad o číselném označení volného pracovního místa (nebo postačí řádně vyplnit číslo volného pracovního místa přímo do formuláře žádosti o zaměstnaneckou kartu) a doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů ze státu, jehož je dotyčný cizinec státním občanem. Právě výpis z rejstříku trestů byl dříve třeba pouze na vyžádání, nicméně nyní se stal povinnou náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu.

2. Modré karty

Nabízíte cizincům pracovní pozici, která vyžaduje vysokou kvalifikaci? Pak se vás budou týkat změny vztahující se k modrým kartám. Ani ty se nevyhnuly určitým novinkám, pokud jde o povinné náležitosti žádostí. Mezi nově nezbytné dokumenty se tak stejně jako u zaměstnaneckých karet řadí doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů z domovské země žadatele.

Co se týče pracovní smlouvy, žadateli při podání žádosti nově postačí, když mu připravíte smlouvu o smlouvě budoucí. Pracovní smlouva již nemusí být uzavřena na jeden rok, zcela dostačující je smlouva minimálně na šest měsíců.

Za zmínku také stojí, že za vysokou kvalifikaci, která je specifická právě pro žadatele o modrou kartu, se od účinnosti novely považuje vedle řádně ukončeného vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání také dosažení vyšší odborné dovednosti.

Aby změn a novinek nebylo málo, modré karty se nově vydávají až na tři roky. A jestliže máte zájem o zaměstnání držitele modré karty, který aktuálně působí v jiné firmě, tak se vám jistě bude líbit následující změna: V případě, kdy se držitel modré karty rozhodne změnit svého současného zaměstnavatele, není již třeba žádat o souhlas Ministerstvo vnitra. Postačí, když dotyčný nadále splňuje základní podmínky pro modré karty. Pak stačí změnu zaměstnavatele ministerstvu pouze oznámit, a to do tří pracovních dnů. To může celý náborový proces urychlit.

3. Sezónní zaměstnání

Jsou vaše pracovní pozice závislé na ročním období? Pak vás potěší informace, že dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání se nyní vydává až na devět měsíců. Nicméně ani žadatelům o tento typ víza se nevyhnula nová povinnost předložit při žádosti spolu s dalšími dokumenty také doklad obdobný výpisu z rejstříku trestů ze státu, jehož je dotyčný cizinec státním občanem.

Na portálu Prace.cz narostl od ledna do září počet reakcí na inzerované pozice meziročně o 19 % až na 1 900 000 odpovědí. Najděte zaměstnance tam, kde hledají práci!

4. Trvalý pobyt

Za zmínku určitě stojí výrazná změna u žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu. Dle novely už nestačí, aby žadatel v době podání žádosti pobýval na území ČR pouze na základě tzv. fikce pobytu – to jinými slovy znamená, že žadatel musí mít v době podání žádosti na území ČR stále platný pobyt. V opačném případě není oprávněný žádost podat. Výjimka z této podmínky platí pouze pro občany EU a jejich rodinné příslušníky a dále pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt za účelem soužití s rodičem s trvalým pobytem.

5. Žádosti podané mimo území ČR

Červencová novela přinesla mnoho úlev, ale také určitá „ztížení“. Je tomu tak například v případě podání žádosti o vízum nad 90 dnů, o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu mimo území ČR. Jestliže tedy budete mít žadatele, který bude chtít podat žádost o některé ze zmíněných pobytových oprávnění mimo svou domovskou zemi (a nejedná se zároveň o občana země, u níž je stanovena výjimka dle vyhlášky), je nezbytné, aby měl v dané zemi povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt a aby tam oprávněně pobýval nepřetržitě alespoň po dobu dvou let.

6. Povinnost dostavit se na ministerstvo po vstupu na území ČR

Ze 3 na 30 dnů, to je ve zkratce další, nepochybně velmi vítaná změna. Občané třetích zemí, kteří podali žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu v zahraničí na zastupitelském úřadu, se musí dostavit na příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Účelem je zpracování údajů, které jsou nezbytné pro vydání průkazu o povolení k pobytu. Namísto dosavadních 3 dnů na to cizinci nově mají celých 30 dnů ode dne vstupu na území ČR. Praxe ukázala, že splnit tuto povinnost v původní krátké lhůtě bylo vzhledem k vytíženosti Ministerstva vnitra velmi obtížné.

7. Pojištění

Nejnovější zářijová novela přinesla i změny v oblasti pojištění cizinců. Nejvýraznější z nich je určitě odstranění možnosti poskytování tohoto typu pojištění výlučně Pojišťovnou VZP. To lidem z jiných zemí umožňuje volnější ruku při výběru pojišťoven, které nabízejí možnost komplexního pojištění a splňují další podmínky stanovené zákonem. Cizinci mají zároveň možnost současnou pojistnou smlouvu u Pojišťovny VZP vypovědět, a to do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely (tj. od 20. 9. 2023). V takovém případě však nemá cizinec nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného.

Cizinec, který v Česku plánuje pobývat déle než 90 dnů, musí dále počítat i s novou výší minimálního limitu pojistného. Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost nyní činí nejméně 400 000 eur (oproti původním 60 000 eur). Novela dále zavádí tzv. registr zdravotního pojištění cizinců, který bude mít do roka od nabytí účinnosti novely na starost Česká kancelář pojistitelů. Tento registr má sloužit především ke zpřehlednění informací o pojištění cizinců.

Novela taktéž zavadí pojišťovnám novou povinnost v podobě zveřejňování vzorů pojistných smluv o cestovním zdravotním pojištění a pojistných podmínek na svých webových stránkách.

Je vám jedno, jestli je kandidát cizinec, nebo našinec? Ulovte ideální kandidáty z vašeho sousedství. Budou rádi, že to k vám mají blízko.

Co bude dál? Návrh zcela nového cizineckého zákona

Vzhledem k neustálé novelizaci se současný zákon o pobytu cizinců stal v průběhu let skutečně velmi nepřehledným. Nejen z tohoto důvodu je aktuálně v procesu přípravy úplně nový cizinecký zákon – zákon o vstupu a pobytu cizinců.

Cílem návrhu nového cizineckého zákona je především zpřehlednění právní úpravy a digitalizace, která má zefektivnit a zrychlit pobytová řízení. Za tímto účelem je navrženo mimo jiné zavedení Integrovaného cizineckého agendového systému či elektronické identity a cizineckých účtů. Dále v návrhu najdeme nový systém registrace občanů EU, zavedení role tzv. garanta či zpřísnění podmínek pro zastupování cizinců. Konkrétní podoba nového zákona je však zatím stále v procesu a jeho konečné znění se může dále vyvíjet.

Článek vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS a data v něm jsou aktuální ke konci října 2023. Ačkoliv ho viděly oči několika právníků, chápejte ho prosím pouze jako informativní a s obecným charakterem, nikoliv jako návod. Pokud ve vaší firmě dané téma řešíte, vždy se poraďte s experty na pracovní či cizinecké právo.

 
Sdílejte